Xin chờ...
Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2016 13/01/2016 | 02:55 GMT+7
 • Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong trao tặng Cờ thi đua cho Sở Tư pháp.

  Năm 2015, công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, nổi bật là triển khai hiệu quả Hiến pháp năm 2013, qua đó góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, tham gia góp ý và tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), nhất là tổ chức thành công Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với trên 72.000 bài dự thi.
   
  Trong năm, ngành Tư pháp đã phối hợp với các cấp, ngành tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản không đúng hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp, các Luật mới được ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện thẩm định gần 60 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành. Bên cạnh đó, rà soát, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC; cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia và Cổng TTĐT tỉnh.
   
  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh; Lĩnh vực hành chính tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của tổ chức, cá nhân; hoạt động bổ trợ tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp tiếp tục được xã hội hóa. Công tác thanh kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định pháp luật… Qua đó, góp phần tích cực vào quá trình hoàn thiện pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành, thực thi pháp luật của bộ máy nhà nước và nhân dân.
   
  Năm 2016, ngành Tư pháp tỉnh tập trung phổ biến, quán triệt và xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó chú trọng vào các vấn đề liên quan đến cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về nội dung của Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật Hình sự, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp để phục vụ tốt cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
   
  Cùng với đó, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu của Bộ Tư pháp, đảm bảo tính khả thi trong việc ban hành văn bản, để các quy định của pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.
   

  Nguồn: Trích Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Gửi ý kiến
Các bài đã đăng