Xin chờ...
Triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả các Luật có hiệu lực trong năm 2016 13/01/2016 | 02:59 GMT+7
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

  Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, nhiệm kỳ 2011-2015, ngành Tư pháp trong cả nước đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội do Quốc hội, Chính phủ đề ra, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

  Riêng năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc đơn giản hoá thêm 98 thủ tục hành chính; rà soát trên 1.000 văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định gần 9.600 văn bản; ban hành trên 3.200 văn bản quy phạm pháp luật; trình Quốc hội thông qua 27 dự án luật. Việc xây dựng các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp được các Bộ, ngành quan tâm, tích cực thực hiện. Riêng Bộ Tư pháp đã tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 03 bộ luật gồm: Bộ Luật dân sự (sửa đổi), Bộ Luật hình sự (sửa đổi) và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Đặc biệt, trong năm, ngành Tư pháp đã tổ chức thành công 2 đợt lấy ý kiến nhân dân và dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) và Bộ Luật hình sự (sửa đổi); tham mưu Chính phủ tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thu hút gần 5 triệu bài dự thi, trở thành cuộc thi tìm hiểu pháp luật có số lượng người tham gia đông nhất, với thành phần, đối tượng đa dạng nhất từ trước đến nay. Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về pháp luật, góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, người dân.

  Trước những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện một số luật, dự án luật do chưa có Thông tư, hướng dẫn đi kèm, các đại biểu đề nghị trong năm 2016 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020, Bộ Tư pháp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các bộ Luật, Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó, tập trung xây dựng các dự án luật để tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; chỉnh lý, hoàn thiện các dự án Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đấu giá tài sản, Luật Ban hành quyết định hành chính. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn ban quy phạm pháp luât, gắn kết với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật...

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tư pháp, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2011-2016, đồng thời, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng quốc lần thứ XII, vì vậy, ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL nói chung, đảm bảo tính khả thi trong việc ban hành văn bản, để các quy định của pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

  Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả các luật có hiệu lực trong năm 2016, đặc biệt là các luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động tư pháp, điều hành cung cấp dịch vụ công cho người dân. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường chất lượng đào tạo, nhất là cán bộ tư pháp cho cơ sở... qua đó xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, khoa học, dân chủ và hiện đại.
   

  Nguồn: Trích Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Gửi ý kiến
Các bài đã đăng